Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The MA Programme in Comparative Heritage Studies

The MA Programme in Comparative Heritage Studies

Studia realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „COHES – Comparative Heritage Studies”, którego celem jest poprawa dostępności międzynarodowego programu kształcenia dla studentek i studentów z Polski i zagranicy poprzez stworzenie na Wydziale Polonistyki UJ interdyscyplinarnego programu kształcenia i nowej specjalności w języku angielskim w ramach stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo.

Kierunek: kulturoznawstwo

Specjalność: porównawcze studia nad dziedzictwem

Typ studiów: drugiego stopnia

Tryb studiów: stacjonarne

Tytuł: magister

Liczba semestrów/lat: 4/2

Języki wykładowe: angielski

 

 

Studia realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „COHES – Comparative Heritage Studies”, którego celem jest poprawa dostępności międzynarodowego programu kształcenia dla studentek i studentów z Polski i zagranicy poprzez stworzenie na Wydziale Polonistyki UJ interdyscyplinarnego programu kształcenia i nowej specjalności w języku angielskim w ramach stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo.

Dofinansowanie projektu z UE: 736 812 zł

 

OPIS STUDIÓW

 

Dwuletnie stacjonarne studia magisterskie z zakresu Comparative Heritage Studies (COHES) oferują szeroki zakres wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego obecnego w literaturze, sztuce, teatrze, architekturze, przestrzeni miejskiej i miejscach pamięci, zwłaszcza tych, które znajdują się na terenie Krakowa, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Program COHES koncentruje się na wieloetnicznym, wielonarodowym, wielojęzycznym charakter dziedzictwa, proponując rozpatrywanie go w trzech aspektach: cyfrowym (Digital Heritage), wizualnym (Visual Heritage) oraz porównawczo-przekładowym (Comparative and Translated Heritage).

 

PROFIL ABSOLWENTA

 

Wiedza absolwenta programu COHES pozwoli na pogłębione rozumienie dynamiki kształtowania się dziedzictwa we współczesnym świecie, zarówno jego symbolicznego, jak i materialnego wymiaru. Absolwent przygotowany będzie do identyfikacji i analizy wszelkich społecznych, kulturowych czy politycznych praktyk mających wpływ na poznawanie i ochronę dziedzictwa kulturowego, zarządzanie nim i edukowaniem na jego temat. Otrzyma on kwalifikacje do pracy w międzynarodowych instytucjach kultury, zwłaszcza muzeach i placówkach archiwalno-badawczych, dyplomatycznych lub naukowych, wydawnictwach czy bibliotekach. Studia kształcić będą młodych badaczy, którzy w sposób krytyczny i porównawczy korzystają z interdyscyplinarnych narzędzi, by pracować w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku.

 

KONTAKT: 

E-mail:

Mr. Michał Zając: cash@uj.edu.pl

 

Adres:

Centrum Studiów Humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 64
31-044 Kraków

tel./fax +48 12 663 18 20

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Więcej informacji

Partners:

 

Centre for Advanced Studies in the Humanities

Department of Anthropology of Literature and Cultural Studies

Research Centre for Memory Cultures

Centre for Translation Studies

Centre for Game Studies

 

Visiting Professors 2018/2019 and 2018/2019:

 

Professor Suely Fragoso

Full Professor - Faculty of Communication, Federal University of Rio Grande do Sul - http://www.ufrgs.br/fabico

Senior Researcher - Brazilian National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) - http://lattes.cnpq.br/2297271923723521

Coordinator - Laboratory of Digital Artefacts (LAD), Federal University of Rio Grande do Sul - http://www.ufrgs.br/lad

 

Professor Krista Bonello Rutter Giappone

Department of English,

Faculty of Arts,

University of Malta, L-Università ta' Malta

 

Professor Emiliano Ranocchi

Università degli Studi di Udine/ Univeristy of Udine

Department of Modern Languages and Literatures (DILE)

 

PLAN I  STRUKTURA PROGRAMU
 

 

 

kursy główne (obowiązkowe)

 

opcje specjalizacyjne (modułowe, do wyboru)

 

zajęcia językowe

 

seminaria magisterskie/tutoriale

 

praktyka/staż

 

praca magisterska

 

 

 

Nazwa Kursu

Liczba godzin

ECTS

Semestr

I.1.

Teoria kultury

30

3

I

I.2.

Historia kultury i literatury polskiej w perspektywie porównawczej (dawnej)

 

30

3

I

I.3.

Socjologia i antropologia literatury

30

5

I

I.4.

Wprowadzenie do studiów nad pamięcią i obrazem (VH)

30

3

I

I.5.

Wprowadzenie do humanistyki cyfrowej (DH)

30

3

I

I.6.

Wprowadzenie do przekładoznawstwa (T/CH)

30

3

I

II. 1

Performatyka

 

30

3

II

II.2

Historia kultury i literatury polskiej w perspektywie porównawczej (nowoczesnej)

 

30

3

II

II.3

Metodologia badań kulturowych

30

3

II

II.4

Nowoczesne badania nad obrazem

30

3

II

II.5

Kultura małych wspólnot w Europie Środkowej i Wschodniej

30

3

II

II.6

Kulturowa historia komparatystyki

 

30

3

II

III.

Opcje

40 (x 5)

5 (x 5)

I, II, III

IV.

Seminaria/tutoriale

45

5

III i IV

V.

Lektoraty z elementami historii i kultury języka,

prawa autorskiego, prawa pracy

 

150

16 (2x5 +6)

I , II, III

VI.

Translatorium z elementami historii i kultury języka,

prawa autorskiego, prawa pracy

 

40

6

II, III

VII.

Praktyki/staże

100

10

III lub IV

VII.

Praca magisterska, egzamin końcowy, obrona pracy

Jako część seminarium

20

III lub IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminaria/tutoriale

40

5

 

1

Specjalizacja pamięciowa/obrazowa (VH)

 

 

 

2

Specjalizacja przekładoznawcza/komparatystyczna (CTH)

 

 

 

3

Specjalizacja cyfrowa (DH)

 

 

 

 

 

 

 PLAN ZAJĘĆ

WK – wykład z elementami konwersatorium

K – konwersatorium

Ps – proseminarium

ĆW – ćwiczenia

W - warsztaty

M – formy mieszane

 

 

 

Zajęcia obowiązkowe

w tym modułowe

 

 

Opcje specjalizacyjne

 

Kształcenie językowe

 

Seminaria i praktyki/staż

 

Praca magisterska

 

 

 

Zajęcia

Obowiązek

Obowiązek

Wybór

Wybór

Język/Obowiązek

 

I sem

Teoria kultury

Wk

 

 

Hist. kult. I lit. pol. w persp. por. I

Wk

 

                   

 

                       

Socjologia i antropol. kult.

 

Wk

 • Pamięć i obraz
 • Humanistyka cyfrowa
 • Przekładoznawstwo

M

 

Lektorat z elementami historii i kultury języka,

prawa autorskiego, prawa pracy (0,20 ECTS)

 

 

 

Wprowadzenie do studio nad pamięcią i obrazem Ps

Wprowadzenie do humanistyki cyfrowej Ps/ćw

Wprowadzenie do przekładoznawstwa Ps

 

II sem

Performatyka

Wk

 

 

 

Hist. kult. i lit. pol. w persp. por. I

Wk            

Metodol. badań kult.

Wk

        Specjalizacje:

 • Pamięć i obraz
 • Humanistyka cyfrowa
 • Przekładoznawstwo

M

 

Lektorat z elementami historii i kultury języka,

prawa autorskiego (0,20), prawa pracy

 

 

 

 

Nowoczesne badania nad obrazem

KĆW

Kultura małych wspólnot

    KĆW

Kult. hist. kompar.

 

       KĆW

Translatorium z elementami historii i kultury języka,

prawa autorskiego, prawa pracy (0,25 ECTS)

W

 

 

III sem

Seminaria

Opcje M

 

Opcje M

 

Opcje M

 

Lektorat z elementami historii i kultury języka,

prawa autorskiego (0,10), prawa pracy

 

(Możliwe praktyki, zamiast sem. IV)

 

Translatorium z elementami historii i kultury języka,

prawa autorskiego, prawa pracy (0,25 ECTS)

W

 

 

IV sem

Praca mag. – egzamin dyplomowy, obrona pracy (możliwe także w sem. III)

Praktyki, jesli nie odbyły się w sem. III

 

 

 

 

* Kurs wymienny na kurs w wymiarze 30 godz. z 10 godz. tutorialu lub inny kurs warty 5ECTS

 

OPIS TOKU STUDIÓW:

Semestr I

studenci realizują kursy główne, zajęcia opcjonalne, lektorat języka polskiego z elementami historii i kultury języka, prawa autorskiego, prawa pracy

 

Semestr II

studenci realizują kursy główne, wybierają zajęcia specjalizacyjne w jednym z trzech modułów, uczęszczają na lektorat języka polskiego (w przypadku udokumentowanej znajomości języka polskiego możliwy jest wybór innego języka); uczęszczają na translatorium z elementami historii i kultury języka, prawa autorskiego, prawa pracy

 

Semestr III

studenci realizują kursy główne, wybierają zajęcia specjalizacyjne w jednej z trzech specjalizacji, uczęszczają na lektorat języka polskiego z elementami historii i kultury języka, prawa autorskiego, prawa pracy (w przypadku udokumentowanej znajomości języka polskiego możliwy jest wybór innego języka), seminarium magisterskie właściwe dla swojej specjalizacji, translatorium z elementami historii i kultury języka, prawa autorskiego, prawa pracy; mogą też odbywać praktyki/staże w wybranej przez siebie instytucji (mogą też odbyć je w sem. IV).

 

Semestr IV

Egzamin dyplomowy, obrona pracy magisterskiej (możliwe też po sem. III), praktyki/staże, jeśli nie odbyły się wcześniej

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO

Realizacja programu studiów, zaliczenie zajęć premiowanych min. 120 punktami ECTS oraz egzamin dyplomowy + przygotowanie, złożenie i obrona pracy magisterskiej.

 

PRAKTYKI/STAŻE

Studenci zobowiązani są do odbycia praktyk/staży w wybranej przez siebie instytucji, której działalność związana jest z programem studiów, za zgodą opiekuna naukowego i rady programowej.

 

JĘZYKI

Lektorat z języka polskiego (w wymiarze 150 godzin) jest kursem obowiązkowym (kończącym się zaliczeniem z oceną). W przypadku udokumentowanej znajomości języka polskiego student może wybrać lektorat innego języka.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

 

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych – skan wydanego przez uczelnię zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi: oceną z egzaminu dyplomowego, oceną z pracy dyplomowej, oceną na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, a ponadto zawierającego informację o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia,
 • skan suplementu do dyplomu lub oficjalnego transkryptu ocen, a w przypadku ich braku skan indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny,
 • skan listu motywacyjnego,
 • skan życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych w formacie europejskim, dostępny na stronie: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski lub angielski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski.

 

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.

 

Dokumenty wymagane przy wpisie

 

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 

 • oryginał podania o przyjęcie na studia, wydrukowanego z indywidualnego konta ERK i podpisanego przez kandydata, którego skan był przesłany na etapie rejestracji,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi: oceną z egzaminu dyplomowego, oceną z pracy dyplomowej, oceną na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, a ponadto zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia suplementu do dyplomu (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu suplementu do dyplomu lub transkryptu ocen, pisemne oświadczenie o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów (obcego) – z wyłączeniem osób, dla których język ten jest językiem ojczystym, lub jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w tym języku – lub dokument z jednostki prowadzącej studia potwierdzający, że stopień znajomości języka pozwala na podjęcie studiów,
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, chyba że kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką UJ,
 • oryginał dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (do wglądu),
 • tłumaczenie poświadczone na język polski lub angielski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski,
 • w przypadku wpisu korespondencyjnego – oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie w terminie do 28 września 2021 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

 

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:

 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.

Opłata za studia w roku akademickim 2021/2022 wynosi 3500  EURO za semestr.

 

Opłata rekrutacyjna

85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD
 
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (85 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.
 

Rejestracja na studia prowadzona jest w trybie elektronicznym. Aby się zarejestrować, proszę skorzystać z poniższego linku:

Comparative Heritage Studies – COHES

What is apostille and how to get it?

Apostille is an authorization of your document, issued by the state, that assures its validity and enables its international recognition. To get apostille on a copy of an original document, you first need to have the copy officially certified by a notary public. If you plan to get apostille, find out where you can obtain it and contact the relevant institution.

The list of institutions is available here