PLAN I  STRUKTURA PROGRAMU
 

 

 

kursy główne (obowiązkowe)

 

opcje specjalizacyjne (modułowe, do wyboru)

 

zajęcia językowe

 

seminaria magisterskie/tutoriale

 

praktyka/staż

 

praca magisterska

 

 

 

Nazwa Kursu

Liczba godzin

ECTS

Semestr

I.1.

Teoria kultury

30

3

I

I.2.

Historia kultury i literatury polskiej w perspektywie porównawczej (dawnej)

 

30

3

I

I.3.

Socjologia i antropologia literatury

30

5

I

I.4.

Wprowadzenie do studiów nad pamięcią i obrazem (VH)

30

3

I

I.5.

Wprowadzenie do humanistyki cyfrowej (DH)

30

3

I

I.6.

Wprowadzenie do przekładoznawstwa (T/CH)

30

3

I

II. 1

Performatyka

 

30

3

II

II.2

Historia kultury i literatury polskiej w perspektywie porównawczej (nowoczesnej)

 

30

3

II

II.3

Metodologia badań kulturowych

30

3

II

II.4

Nowoczesne badania nad obrazem

30

3

II

II.5

Kultura małych wspólnot w Europie Środkowej i Wschodniej

30

3

II

II.6

Kulturowa historia komparatystyki

 

30

3

II

III.

Opcje

40 (x 5)

5 (x 5)

I, II, III

IV.

Seminaria/tutoriale

45

5

III i IV

V.

Lektoraty z elementami historii i kultury języka,

prawa autorskiego, prawa pracy

 

150

16 (2x5 +6)

I , II, III

VI.

Translatorium z elementami historii i kultury języka,

prawa autorskiego, prawa pracy

 

40

6

II, III

VII.

Praktyki/staże

100

10

III lub IV

VII.

Praca magisterska, egzamin końcowy, obrona pracy

Jako część seminarium

20

III lub IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminaria/tutoriale

40

5

 

1

Specjalizacja pamięciowa/obrazowa (VH)

 

 

 

2

Specjalizacja przekładoznawcza/komparatystyczna (CTH)

 

 

 

3

Specjalizacja cyfrowa (DH)

 

 

 

 

 

 

 PLAN ZAJĘĆ

WK – wykład z elementami konwersatorium

K – konwersatorium

Ps – proseminarium

ĆW – ćwiczenia

W - warsztaty

M – formy mieszane

 

 

 

Zajęcia obowiązkowe

w tym modułowe

 

 

Opcje specjalizacyjne

 

Kształcenie językowe

 

Seminaria i praktyki/staż

 

Praca magisterska

 

 

 

Zajęcia

Obowiązek

Obowiązek

Wybór

Wybór

Język/Obowiązek

 

I sem

Teoria kultury

Wk

 

 

Hist. kult. I lit. pol. w persp. por. I

Wk

 

                   

 

                       

Socjologia i antropol. kult.

 

Wk

  • Pamięć i obraz
  • Humanistyka cyfrowa
  • Przekładoznawstwo

M

 

Lektorat z elementami historii i kultury języka,

prawa autorskiego, prawa pracy (0,20 ECTS)

 

 

 

Wprowadzenie do studio nad pamięcią i obrazem Ps

Wprowadzenie do humanistyki cyfrowej Ps/ćw

Wprowadzenie do przekładoznawstwa Ps

 

II sem

Performatyka

Wk

 

 

 

Hist. kult. i lit. pol. w persp. por. I

Wk            

Metodol. badań kult.

Wk

        Specjalizacje:

  • Pamięć i obraz
  • Humanistyka cyfrowa
  • Przekładoznawstwo

M

 

Lektorat z elementami historii i kultury języka,

prawa autorskiego (0,20), prawa pracy

 

 

 

 

Nowoczesne badania nad obrazem

KĆW

Kultura małych wspólnot

    KĆW

Kult. hist. kompar.

 

       KĆW

Translatorium z elementami historii i kultury języka,

prawa autorskiego, prawa pracy (0,25 ECTS)

W

 

 

III sem

Seminaria

Opcje M

 

Opcje M

 

Opcje M

 

Lektorat z elementami historii i kultury języka,

prawa autorskiego (0,10), prawa pracy

 

(Możliwe praktyki, zamiast sem. IV)

 

Translatorium z elementami historii i kultury języka,

prawa autorskiego, prawa pracy (0,25 ECTS)

W

 

 

IV sem

Praca mag. – egzamin dyplomowy, obrona pracy (możliwe także w sem. III)

Praktyki, jesli nie odbyły się w sem. III

 

 

 

 

* Kurs wymienny na kurs w wymiarze 30 godz. z 10 godz. tutorialu lub inny kurs warty 5ECTS

 

OPIS TOKU STUDIÓW:

Semestr I

studenci realizują kursy główne, zajęcia opcjonalne, lektorat języka polskiego z elementami historii i kultury języka, prawa autorskiego, prawa pracy

 

Semestr II

studenci realizują kursy główne, wybierają zajęcia specjalizacyjne w jednym z trzech modułów, uczęszczają na lektorat języka polskiego (w przypadku udokumentowanej znajomości języka polskiego możliwy jest wybór innego języka); uczęszczają na translatorium z elementami historii i kultury języka, prawa autorskiego, prawa pracy

 

Semestr III

studenci realizują kursy główne, wybierają zajęcia specjalizacyjne w jednej z trzech specjalizacji, uczęszczają na lektorat języka polskiego z elementami historii i kultury języka, prawa autorskiego, prawa pracy (w przypadku udokumentowanej znajomości języka polskiego możliwy jest wybór innego języka), seminarium magisterskie właściwe dla swojej specjalizacji, translatorium z elementami historii i kultury języka, prawa autorskiego, prawa pracy; mogą też odbywać praktyki/staże w wybranej przez siebie instytucji (mogą też odbyć je w sem. IV).

 

Semestr IV

Egzamin dyplomowy, obrona pracy magisterskiej (możliwe też po sem. III), praktyki/staże, jeśli nie odbyły się wcześniej

 

warunki ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego

Realizacja programu studiów, zaliczenie zajęć premiowanych min. 120 punktami ECTS oraz egzamin dyplomowy + przygotowanie, złożenie i obrona pracy magisterskiej.

 

PRAKTYKI/STAŻE

Studenci zobowiązani są do odbycia praktyk/staży w wybranej przez siebie instytucji, której działalność związana jest z programem studiów, za zgodą opiekuna naukowego i rady programowej.

 

języki

Lektorat z języka polskiego (w wymiarze 150 godzin) jest kursem obowiązkowym (kończącym się zaliczeniem z oceną). W przypadku udokumentowanej znajomości języka polskiego student może wybrać lektorat innego języka.