The MA Programme in Comparative Heritage Studies

Kierunek: kulturoznawstwo

Specjalność: porównawcze studia nad dziedzictwem

Typ studiów: drugiego stopnia

Tryb studiów: stacjonarne

Tytuł: magister

Liczba semestrów/lat: 4/2

Języki wykładowe: angielski

 

 

 

 

 

Studia realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „COHES – Comparative Heritage Studies”, którego celem jest poprawa dostępności międzynarodowego programu kształcenia dla studentek i studentów z Polski i zagranicy poprzez stworzenie na Wydziale Polonistyki UJ interdyscyplinarnego programu kształcenia i nowej specjalności w języku angielskim w ramach stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo

Dofinansowanie projektu z UE: 736 812 zł

 

OPIS STUDIÓW

 

Dwuletnie stacjonarne studia magisterskie z zakresu Comparative Heritage Studies (COHES) oferują szeroki zakres wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego obecnego w literaturze, sztuce, teatrze, architekturze, przestrzeni miejskiej i miejscach pamięci, zwłaszcza tych, które znajdują się na terenie Krakowa, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Program COHES koncentruje się na wieloetnicznym, wielonarodowym, wielojęzycznym charakter dziedzictwa, proponując rozpatrywanie go w trzech aspektach: cyfrowym (Digital Heritage), wizualnym (Visual Heritage) oraz porównawczo-przekładowym (Comparative and Translated Heritage).

 

PROFIL ABSOLWENTA

 

Wiedza absolwenta programu COHES pozwoli na pogłębione rozumienie dynamiki kształtowania się dziedzictwa we współczesnym świecie, zarówno jego symbolicznego, jak i materialnego wymiaru. Absolwent przygotowany będzie do identyfikacji i analizy wszelkich społecznych, kulturowych czy politycznych praktyk mających wpływ na poznawanie i ochronę dziedzictwa kulturowego, zarządzanie nim i edukowaniem na jego temat. Otrzyma on kwalifikacje do pracy w międzynarodowych instytucjach kultury, zwłaszcza muzeach i placówkach archiwalno-badawczych, dyplomatycznych lub naukowych, wydawnictwach czy bibliotekach. Studia kształcić będą młodych badaczy, którzy w sposób krytyczny i porównawczy korzystają z interdyscyplinarnych narzędzi, by pracować w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku.