Magisterskie

Studia

Program skierowany jest do kandydatów znających biegle język angielski i zainteresowanych historią, językiem oraz kulturą polską, zwłaszcza do cudzoziemców z USA i Europy podejmujących studia slawistyczne, wschodnioeuropejskie lub judaistyczne.

Program

Dwuletnie stacjonarne międzykierunkowe studia magisterskie w języku angielskim, The Interdisciplinary MA Programme in Polish Studies, Jewish Studies, and History, to pierwsze tego rodzaju studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, które odpowiadają potrzebie wszechstronnego kształcenia w zakresie historii i kultury polskiej oraz kultury żydowskiej. Dzięki współpracy pomiędzy Wydziałem Polonistyki, Instytutem Judaistyki oraz Wydziałem Historycznym stworzono unikalny program studiów, który – dzięki łączeniu perspektyw badawczych różnych dyscyplin i szkół krytycznych – daje swoim absolwentom możliwość wielowymiarowego spojrzenia na kluczowe dla wiedzy o literaturze i historii zagadnienia. Międzywydziałowe oraz międzynarodowe środowisko naukowo-dydaktyczne oraz niepowtarzalny artystyczno-intelektualny klimat Krakowa sprzyjają pogłębionym studiom nad kulturą i tradycjami Europy Środkowej.

Cele programu

Absolwenci międzykierunkowych studiów drugiego stopnia otrzymają ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wszechstronną wiedzę w zakresie historii i kultury Polski od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z przemianami języka, literatury, teatru oraz rozwijających się na terytorium Polski tradycji żydowskich. Wiedza absolwenta pozwala rozumieć i interpretować historyczne i kulturowe procesy toczące się w Polsce, a w wymiarze szczególnie pogłębionym zjawiska mieszczące się w ramach jednej z czterech specjalizacji: historycznej, komparatystycznej (literatura porównawcza), teatrologicznej i judaistycznej. Po uzyskaniu dyplomu absolwenci przygotowani będą do pracy w archiwach, bibliotekach, szkołach oraz uczelniach, instytutach badawczych, wydawnictwach, zwłaszcza tych, które wiążą się z wybraną specjalizacją.

Studia drugiego stopnia pozwolą podejmować samodzielne wyzwania badawcze pod kierunkiem odpowiedniego opiekuna oraz kontynuować w przyszłości studia trzeciego stopnia.

Wykształcenie absolwenta umożliwia prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę o historii, języku i kulturze polskiej oraz tradycji żydowskiej, zwłaszcza w środowiskach anglojęzycznych.

Struktura

An Interdisciplinary MA Programme in Polish Studies, Jewish Studies, and History to stacjonarne studia międzykierunkowe drugiego stopnia na kierunkach:

  • filologia polska (specjalność: komparatystyka literacka),
  • teatrologia,
  • historia (specjalności: historia oraz judaistyka).

Studia trwają cztery semestry (z możliwością obrony pracy magisterskiej po semestrze trzecim). W czasie studiów uczestnicy programu winni zrealizować 810 godzin zajęć i uzyskać 120 punktów w systemie ECTS.

Termin rozpoczęcia: październik 2018 r.

Dane kontaktowe:
mgr Michał Zając: cash.applications@gmail.com