Anna Kowalcze-Pawlik

(1980), ukończyła z wyróżnieniem anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była również słuchaczką podyplomowych studiów interdyscyplinarnych i komparatystycznych na polonistyce i ukończyła podyplomowe studia z zakresu ekonomii społecznej (2010). Jej praca magisterska, pt. (Pen)Umbrae: Palimpsestic Translations of Beowulf, odzwierciedla jej zainteresowanie kulturą przednowożytną, mediewalizmem oraz współczesną teorią literatury i przekładoznawstwem. Jako doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ pracuje nad rozprawą Anatomia potworności. Od Grendela do Blade'a. Jednocześnie przygotowuje pracę doktorską The voice of vengeance. Women, violence and poethics of revenge in Renaissance England na Wydziale Filologicznym UJ. Otrzymała stypendia i granty na University of Northern Iowa (2002, U.S.), od Funduszu im. Jana Kochanowskiego (2003), Ministerstwa Edukacji i Sportu (2003-2004), a także Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies (2009). Jest członkinią Deutsche Shakespeare-Gesellschaft, International Shakespeare Association oraz współzałożycielką European Shakespeare Research Association. Publikowała artykuły i przekłady w Monsters and the Monstrous: Myths and Metaphors of Enduring Evil; Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język; Shakespeare in Europe. History and Memory; The Year's Work in Medievalism; Teksty Drugie oraz w Przekładańcu. Współredaguje Zeszyty naukowe TD UJ a także Translation Studies Abstracts i Bibliography of Translation Studies (St. Jerome).

Wśród pozycji książkowych, które przetłumaczyła samodzielnie i zespołowo znajdują się następujące tytuły:

  1. Judith Butler. Antigone's Claim. [Żądanie Antygony.] Kraków (w druku).
  2. Hillel Schwartz. The Culture of the Copy: Striking Likenesses, Unreasonable Facsimiles. [Kultura kopii.] Krakow (w druku).
  3. Steven Connor. Kulturowa historia brzuchomówstwa. Kraków 2009.
  4. Victoria Nelson. Sekretne życie lalek. Kraków 2009.
  5. David Wood. Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków 2006.