Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Department of International Polish Studies

Since 2010 Department of International Polish Studies  is a part of Centre for Advanced Studies in the Humanities.

Web Content Display Web Content Display

Dyrektor Centrum dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ

Dyrektor Centrum dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ

Associate Professor, born 1978 in Krakow, graduated with distinction from the Jagiellonian University's (UJ) Institute of Polish Studies. He is currently the Director of the Centre for Advanced Studies in the Humanities at UJ, Head of the Graduate Programme in Polish Studies (in English) and Local Co-ordinator of the "Cultural Studies in Literary Interzones" international doctoral programme, which is sponsored by the European Union and run by 16 universities from Europe, Asia, Australia and North and South America. In 2008, he received his PhD degree from the Jagiellonian University (doctoral dissertation: "Comparative Literature as an Art of Interpretation in the Context of Translation Studies"). In 2002 – 2005, he held the post of Secretary to the Chancellor of the Jagiellonian University. In 2002, he graduated from Collegium Invisibile in Warsaw in Comparative Literature and Literary Theory. He is a three-time laureate of the scholarship awarded by the Ministers of National Education and Sport. In 2000, he was a Socrates/Erasmus student at Ghent University in Belgium. He has received academic grants from the Stanislaw Estreicher Fund (2004), the Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (2004) and the Karolina de Brzezie Lanckoronski Foundation (Polish Academy of Skills, London 2005). He has completed research projects at the University of Oxford, Université Paris IV Sorbonne and Centre for Translation, Communication and Culture at KU Leuven. In 2003, 2004, 2005 and 2011 he received the Chancellor's Award for professional achievements. In 2005-2007, he lectured at Indiana University as the Kosciuszko Foundation Visiting Professor. Bilczewski is also an alumnus of "The CETRA Research Programme in Translation Studies" from KU Leuven in 2007. In 2008, he was awarded the Polish Science Foundation scholarship as part of Professor Michał Paweł Markowski's subsidy. In 2009, he was awarded the Prime Minister's Award for the best doctoral dissertations in Poland. He is the laureate of the 10th edition of the "Zostańcie z nami!" ("Stay with Us!") Polish scholarship program awarded to outstanding young scholars by the Foundation of the weekly magazine Polityka. He is the recipient of a scholarship from the Ministry of Science's programme for outstanding young scholars (2012-2014). Bilczewski is the co-editor of the Hermeneia publishing series and is in charge of several international grants. Current book projects, supported by the National Programme for the Development of the Humanities, the National Science Centre, and the European Commission: 1/ a world history of Polish literature; 2/ traumatic modernities: postmemory and Polish literature and culture; 3/ literary theory in Poland: 1914-2014; 4/ comparative literature and national literature: representations, interpretations, translations.

Academic interests: comparative literature, literary theory and history, translation studies, trauma studies, medical humanities, Polish for foreigners (all levels from A1 to C2).

Email: t.bilczewski@uj.edu.pl

 

Books:

 • Porównanie i przekład. Komparatystyka między tablicą anatoma a laboratorium cyfrowym ("Comparison and Translation. Comparative Literature between the Anatomist's Plate and the Digital Laboratory"), Krakow: Jagiellonian University Press 2016, pp. 400.
 • Franco Moretti, Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury ("Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for Literary History"), Krakow: Jagiellonian University Press, 2016, translation and introduction, with Anna Kowalcze-Pawlik, pp. 100.
 • Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii ("Comparative Literature and Interpretation: Modern Comparative Research in the Context of Translation Studies"), Krakow: Universitas, Horyzonty Nowoczesności 2010, pp. 444.
 • Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki ("Incommensurability: Perspectives on Modern Comparative Literature"), Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (Jagiellonian University Press), 2010, anthology, pp 640.
 • Lindsay Waters, Zmierzch wiedzy. Przemiany uniwersytetu a rynek publikacji naukowych ("Enemies of Promise: Publishing, Perishing and the Eclipse of Scholarship"), Krakow: Homini, 2010, translation, pp. 100.
 • Rodzinny świat Czesława Miłosza ("The Family World of Czesław Miłosz"), Krakow: Wydawnictwo Universytetu Jagiellońskiego (Jagiellonian University Press), 2014 (co-edited along with Luigi Marinelli and Monika Woźniak), pp. 270.

 

Selected Recent Articles:

 

 • Comparative Literature and the Birth of Literary Theory in Poland, in: Writing History – Shaping History of (Not Only Polish) Literary Studies, ed. D. Ulicka, "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2017/2 (Special Issue), pp. 41-51, refereed.
 • Nowa komparatystyka: między uważnym czytaniem a lekturą na dystans ("New Comparative Literature. Between Close and Distant Reading"), in: "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2016/4, pp. 47-62, refereed.
 • Wstęp ("Introduction"), in: F. Moretti, Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury ("Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for Literary History"), transl. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016, pp. VII-XXIII.
 • "Secure the Bastion of Sensation": Seamus Heaney's and Czesław Miłosz's Poetry of the Everyday, transl. T. Bilczewski, A. Marczyk, "Studi Irlandesi. A Journal of Irish Studies" 2015/5, pp. 65-83, refereed.
 • "Ciekły metal". O początkach nowoczesnej komparatystyki ("Liquid Metal: On the Beginnings of Modern Comparative Literature"), in: Wielogłosy literatury – widnokręgi krytyki. Prace ofiarowane Tersie Walas ("Polyphonies of Literature – Horizons of Criticism. Festschrift for Teresa Walas on Her Seventieth Jubilee"), eds. T. Kunz, A. Łebkowska, R. Nycz, M. Popiel, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, pp. 75-87, refereed.
 • (Nie)przekładalność: ekonomia, polityka, etyka ("Untranslatability: Economy, Politics, Ethics"), in: Polonistyka wobec wyzwań współczesności ("Polish Studies and the Challenges of Contemporaneity"), eds. S. Gajda, I. Jokiel, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2014 [2015], pp. 105-114, refereed.
 • (Nie)przezroczystość życia, (nie)przezroczystość przekładu ("(Non)Transparency of Life, (Non)Transparency of Translation"), in: (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku ("(Non)Transparency of Normalcy in Polish Literature of the 20th and 21st Centuries"), eds. H. Gosk, B. Karwowska, Warsaw: Elipsa 2014, pp. 322-334.
 • Imagi-natio. Przekład a wspólnota wyobrażona ("Imagi-natio" Translation and the Imagined Community"), Poznańskie Studia Polonistyczne 2014, nr 23, pp.
 • Komparatystyka postkolonialna, ginące języki, wspólnoty wyobrażone. O pewnym locus środkowoeuropejskiej wielokulturowości ("Post-Colonial Comparative Literature, Disappearing Languages, and Imagined Communities. On a Certain Locus of Central European Multiculturalism"), in: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej ("Histories, Societies, Areas of Dialogue: Post-Dependency Studies from a Comparative Perspective"), eds. H. Gosk, D. Kołodziejczyk, Kraków: Universitas 2014, pp. 437-448.
 • Trauma, translacja, transmisja w perspektywie postpamięci. Od literatury do epigenetyki ("Trauma, Translation, Transmission from the Perspective of Post-Memory: From Literature to Epigenetics"), in: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci ("From Bio-Inherited Memory to Post-Memory"), eds. T. Szostek, R. Nycz, R. Sendyka, Nowa Humanistyka, Warsaw: IBL 2013, pp. 40-62.
 • Miłosz, Gombrowicz i nowoczesna komparatystyka ("Miłosz, Gombrowicz and Modern Comparative Literature"), in: Miłosz i Miłosz ("Miłosz and Miłosz"), eds. A. Fiut, A. Grabowski, Ł. Tischner, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013, pp. 897-908.
 • Ancilla philologiae, ancilla nationis? Komparatystyka a filologia narodowa ("Ancilla Philologiae, Ancilla Nationis? Comparative Literature and National Philology"), in: Przyszłość polonistyki. Koncepcje-rewizje-przemiany ("The Future of Polish Studies: Concepts – Revisions – Changes"), eds. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, pp. 227-242.
 • Eva Hoffman: Trauma, tajemnica, translacja ("Eva Hoffman: Trauma, Secret, Translation"), [in:] Różne głosy. Prace ofiarowane Stanislawowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia ("Various Voices: Works Offered to Stanisław Balbus on the Seventieth Jubilee"), eds. D. Wojda, M. Heydel, A. Hejmej; Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (Jagiellonian University Press) 2013, pp. 337-345.
 • Historia literatury, komparatystyka, przekład ("The History of Literature, Comparative Literature, Translation"), Ruch Literacki 2012, nr 4-5, pp. 423-432.
 • Mucha uwięziona w bursztynie. O Ameryce i wyobraźni Miłosza Przekładaniec ("‘A Fly Trapped in Amber': On Czesław Miłosz's America and His Imagination") 2011, nr 4-5, pp. 46-58.
 • "A Fly Trapped in Amber": On Czesław Miłosz's America and His Imagination, transl. T.Bilczewski and A. Marczyk, Przekładaniec: Between Miłosz and Miłosz 2011, nr 25, pp. 46-58.
 • Komparatystyka i egzystencja: intymność, polityka, przekład, in: Kultura w stanie przekładu. Translatologia — komparatystyka — transkulturowość ("Comparative Literature and Existence: Intimacy, Politics, Translation"), eds. W. Bolecki, E. Kraskowska, Warsaw 2012, pp. 56-70. Komparatystyka i egzystencja, „Wielogłos" 2010, nr 1-2 (7-8), pp. 54-67.
 • Transformation, Transfer, and Translation, in: Freedom, Equality, Liberty, eds. C. Kościelniak, J. Makowski, Warszawa 2012, s. 33-55.
 • Transformacja, transfer, translacja ("Transformation, Transfer and Translation"), in: Równość, wolność, uniwersytet ("Liberty, Equality, University"), eds. C. Kościelniak i J. Makowski, Warsaw: Instytut Obywatelski 2011, pp. 33-54.
 • Comparative Literature: Mental Cartography?, in: Private Encounters, Public Affairs. New Perspectives on Polish Culture, red. T. Trojanowska, A. Płaczkiewicz, A. Polakowska, O. Ponichtera, New York 2011.
 • The Effect of Translation: Palimpsest, Hybrid and Afterlife, [in:] The Effect of Palimpsest, red. B. Shallcross, R. Nycz, Peter Lang; Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2011, s. 261-278.