Dokumenty wymagane przy rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych – skan wydanego przez uczelnię zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi: oceną z egzaminu dyplomowego, oceną z pracy dyplomowej, oceną na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, a ponadto zawierającego informację o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia,
 • skan suplementu do dyplomu lub oficjalnego transkryptu ocen, a w przypadku ich braku skan indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny,
 • skan listu motywacyjnego,
 • skan życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych w formacie europejskim, dostępny na stronie: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski lub angielski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski.

 

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.

 

Dokumenty wymagane przy wpisie

 

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 

 • oryginał podania o przyjęcie na studia, wydrukowanego z indywidualnego konta ERK i podpisanego przez kandydata, którego skan był przesłany na etapie rejestracji,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi: oceną z egzaminu dyplomowego, oceną z pracy dyplomowej, oceną na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, a ponadto zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia suplementu do dyplomu (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu suplementu do dyplomu lub transkryptu ocen, pisemne oświadczenie o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów (obcego) – z wyłączeniem osób, dla których język ten jest językiem ojczystym, lub jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w tym języku – lub dokument z jednostki prowadzącej studia potwierdzający, że stopień znajomości języka pozwala na podjęcie studiów,
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, chyba że kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką UJ,
 • oryginał dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (do wglądu),
 • tłumaczenie poświadczone na język polski lub angielski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski,
 • w przypadku wpisu korespondencyjnego – oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie w terminie do 28 września 2021 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

 

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:

 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.